VOGELS IN DE GLIND

inhoud

van de site

 

 


broedvogels

Van 1998 tot 2000 hebben enkele duizenden vogelliefhebbers ons land uitgekamd op zoek naar broedvogels.
Hetzelfde was ook al gebeurd van 1973 tot 1977.
Voor zo'n telling wordt Nederland verdeeld in blokken van 5 bij 5 kilometer.
Het resultaat van deze tellingen is terug te vinden in de Broedvogelatlas. Voor veel vogelliefhebbers een begrip.


 

Hier zie je het 5-kilometer-blok waarin De Glind ligt. In dit gebied zijn meer dan 80 soorten broedvogels vastgesteld.
Het behoort daarmee tot één van de rijke vogelgebieden van ons land !

broedvogels in de glind (en directe omgeving)

De uitkomst van beide tellingen zijn naast elkaar gezet. Zo is direct duidelijk welke soorten de laatste 25 jaar uit de regio De Glind verdwenen en welke soorten er bij gekomen zijn.

1973 tot 1977

1998 tot 2000

- Fuut
- Nijlgans
Wintertaling -
Wilde Eend Wilde Eend
- Soepeend
- Kuifeend
Wespendief Wespendief
- Havik
Sperwer Sperwer
Buizerd Buizerd
Torenvalk Torenvalk
Boomvalk Boomvalk
Patrijs -
Fazant Fazant
Waterhoen Waterhoen
Meerkoet Meerkoet
Scholekster Scholekster
Kievit Kievit
Watersnip Watersnip
Houtsnip -
Grutto Grutto
Wulp -
Tureluur Tureluur
Holenduif Holenduif
Houtduif Houtduif
Turkse Tortel Turkse Tortel
Zomertortel Zomertortel
Koekoek Koekoek
Kerkuil Kerkuil
Steenuil Steenuil
Bosuil Bosuil
Ransuil Ransuil
Gierzwaluw -
Groene Specht Groene Specht
- Zwarte Specht
Grote Bonte Specht Grote Bonte Specht
Kleine Bonte Specht Kleine Bonte Specht
Kuifleeuwerik -
Veldleeuwerik -
Boerenzwaluw Boerenzwaluw
Huiszwaluw Huiszwaluw
Boompieper Boompieper
Graspieper Graspieper
Witte Kwikstaart Witte Kwikstaart
Winterkoning Winterkoning
Heggenmus Heggenmus
Roodborst Roodborst
Nachtegaal Nachtegaal
Zwarte Roodstaart Zwarte Roodstaart
Gekraagde Roodstaart Gekraagde Roodstaart
Roodborsttapuit -
Merel Merel
Zanglijster Zanglijster
Grote Lijster Grote Lijster
Bosrietzanger Bosrietzanger
Kleine Karekiet Kleine Karekiet
Spotvogel Spotvogel
Braamsluiper Braamsluiper
Grasmus Grasmus
Tuinfluiter Tuinfluiter
Zwartkop Zwartkop
- Fluiter
Tjiftjaf Tjiftjaf
Fitis Fitis
Goudhaan Goudhaan
Vuurgoudhaan Vuurgoudhaan
Grauwe Vliegenvanger Grauwe Vliegenvanger
Bonte Vliegenvanger Bonte Vliegenvanger
Staartmees Staartmees
Glanskop -
Matkop Matkop
Kuifmees Kuifmees
Zwarte Mees Zwarte Mees
Pimpelmees Pimpelmees
Koolmees Koolmees
Boomklever Boomklever
Boomkruiper Boomkruiper
Wielewaal Wielewaal
Gaai Gaai
Ekster Ekster
Kauw Kauw
Zwarte Kraai Zwarte Kraai
Spreeuw Spreeuw
Huismus Huismus
Ringmus Ringmus
Vink Vink
Groenling Groenling
- Putter
Kneu Kneu
Goudvink Goudvink
- Appelvink

naar boven

 

laatste wijziging 20 december 2010
wout@kleinmoorst.nl